Regulamin ambasadora marki

Ogólne warunki programu ambasadorów marki EasySleep GmbH

 

 1. zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do Twojego udziału w programie ambasadorów marki firmy EasySleep GmbH, właściciela marki QUQON. Biorąc udział w naszym programie, zgadzasz się na te warunki.

 1. Przedmiotem umowy

Jako ambasador marki odpowiadasz za promocję i reprezentowanie marki QUQON poprzez różnorodne działania marketingowe i reklamowe.

 1. odszkodowanie

Twoje odszkodowanie zostanie wypłacone po upływie okresu zwrotu wynoszącego 101 nocy za produkt sprzedany za pośrednictwem Twojego linku partnerskiego. Płatność zostanie dokonana automatycznie na podane przez Ciebie konto PayPal. Nie ma minimalnej kwoty wypłaty. Wszystkie wypłaty dokonywane są co miesiąc.

 1. Wydatki

Wszelkie koszty związane z pełnieniem funkcji ambasadora marki, w tym wszelkie wydatki, pokrywasz Ty, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

 1. Wytyczne dotyczące tożsamości korporacyjnej (CI).

We wszystkich działaniach marketingowych i reklamowych masz obowiązek przestrzegać wytycznych CI marki QUQON. W razie potrzeby można zamówić nasz podręcznik CI. W przypadku nieprzestrzegania zasad EasySleep GmbH zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

 1. materiał promocyjny

Materiały reklamowe można zamówić w firmie EasySleep GmbH. Korzystanie z dostarczonych materiałów jest obowiązkowe i nie można ich modyfikować bez uprzedniej pisemnej zgody.

 1. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

 1. Ochrona danych

Jako ambasador marki zgadzasz się przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów o ochronie danych. W szczególności możesz zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

 1. Obciążenie

Pracujesz na własny rachunek i działasz na własne ryzyko. EasySleep GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które poniesiesz w związku z pracą jako ambasador marki.

 1. Zmiany Regulaminu

EasySleep GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani w stosownym formularzu.

 1. Postanowienia końcowe

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części umowy. Nieważne postanowienie należy zastąpić skutecznym postanowieniem, które jest najbliższe celowi ekonomicznemu nieważnego postanowienia.

Stoisko: sierpień 2023

Spare 5% auf deinen ersten Einkauf!

Melde dich jetzt zum QUQON-Newsletter an und erhalte exklusiv 5% Rabatt auf deinen gesamten ersten Einkauf!